Longxiang Rubber(Dalian)

医療関係ゴム部品

車両部品として活用しませんか!?

用途:医療機器シール用部品
ゴム材質:シリコン 硬度:75  
最終顧客:オムロン

用途:医療機器シール用部品
ゴム材質:シリコン 硬度:70  
最終顧客:オムロン

用途:医療機器シール用部品
ゴム材質:シリコン 硬度:75  
最終顧客:オムロン

用途:医療機器スイッチ部品
ゴム材質:シリコン 硬度:70  
最終顧客:オムロン

用途:医療機器スイッチ部品
ゴム材質:シリコン 硬度:70  
最終顧客:オムロン

用途:医療機器スイッチ部品
ゴム材質:シリコン 硬度:70  
最終顧客:オムロン

成形工程

仕上げ検査工程